TC..110208

 
Kód
Název
Dostupnost
bez DPH

Soustružnická VBD TCMT110208-MM PH5115 | Palbit | 1121969L7


   P, M; Vc(P)=110-350; Vc(M)=120-260; F=0,09-0,26mm/ot; Ap=0,42-2,50mm

DIA výměnná břitová destička TCGW110208-LRG ND100 | Nikko Tools


   N; Vc=500-1500; Ap=0,40-2,60; Fn=0,15-0,25mm/ot

DIA výměnná břitová destička TCGX110208-CBG ND120 | Nikko Tools


   N; Vc=500-2000; Ap=0,50-2,50; Fn=0,15-0,25mm/ot

Výměnná břitová destička TCGX110208-PMN JU6020 | Nikko Tools


   N; Vc(N)=150-1500; Ap=0,80-3,00; F(N)=0,10-0,29mm/ot;

Výměnná břitová destička TCMT110208-PMU JC7010 | Nikko Tools


   K; Vc(K)=150-360; Ap=0,80-2,50; F(K)=0,12-0,29mm/ot;

Výměnná břitová destička TCMT110208-PMU JC8015 | Nikko Tools


   P; Vc(P)=180-350; Ap=0,80-2,50; F(P)=0,12-0,26mm/ot;

Výměnná břitová destička TCMT110208-PMU JC8025 | Nikko Tools


   P; Vc(P)=150-320; Ap=0,80-2,50; F(P)=0,12-0,26mm/ot;

Výměnná břitová destička TCMT110208-PMU JC9025 | Nikko Tools


   M; Vc(M)=120-230; Ap=0,8-2,5; F(M)=0,09-0,23mm/ot;

Výměnná břitová destička TCMT110208-PMU JP5025 | Nikko Tools


   P; Vc=60-180; M; Vc=60-120; K; Vc=80-170; Ap=0,50-2,50; Fn=0,08-0,24mm/ot

Výměnná břitová destička TCMT110208-PMU JU4015 | Nikko Tools


   P; Vc=200-380; M; Vc=160-280; K; Vc=200-400; Ap=0,50-2,50; Fn=0,08-0,24mm/ot

Soustružnická VBD TCMT110208-MM PH7325 | Palbit | 1121969Q3


   M, S; Vc(M)=90-230; Vc(S)=20-135; F=0,09-0,26mm/ot; Ap=0,42-2,50mm

VBD TCGW110208S-RE-3S NBL350C | Nikko Tools


   H; Vc=60-160; ap < 0.5 mm; fn=0,06-0,26mm/ot;

VBD TCGW110208S-SE-3S NBL150C | Nikko Tools


   H; Vc=80-220; ap < 0.5 mm; fn=0,05-0,24mm/ot, P; Vc=80-240; ap < 0.5 mm; fn=0,05-0,15mm/ot

VBD TCGW110208S-UE-3S NBL150C | Nikko Tools


   H; Vc=80-220; ap < 0.5 mm; fn=0,05-0,24mm/ot, P; Vc=80-240; ap < 0.5 mm; fn=0,05-0,15mm/ot

VBD TCGW110208S-UE-3S NBL250C | Nikko Tools


   H; Vc=80-200; ap < 0.5 mm; fn=0,05-0,24mm/ot;

VBD TCGW110208S-UE-3C NBH450C | Nikko Tools


   H; Vc=60-160; K; Vc=400-1200; ap < 0.5 mm; fn=0,10-0,40mm/ot; P; Vc=140-300; ap < 0.5 mm;

Soustružnická VBD TCMT110208-MP PH5115 | Palbit | 1121971L7


   P, M; Vc(P)=110-350; Vc(M)=120-260; F=0,09-0,26mm/ot; Ap=0,42-2,50mm

Soustružnická VBD TCMT110208-MP PH5125 | Palbit | 1121971L8


   P, M; Vc(P)=100-295; Vc(M)=90-230; F=0,09-0,26mm/ot; Ap=0,42-2,50mm

Soustružnická VBD TCMT110208-MW PH6325 | Palbit | 112197467


P, M, S; Vc(P)=85-210; Vc(M)=85-212; Vc(S)=21-125; F=0,15-0,50mm/ot; Ap=0,50-3,00mm

Soustružnická VBD TCMT110208-MW PH5320 | Palbit | 1121974L6


   K; Vc(K)=110-330; F=0,15-0,50mm/ot; Ap=0,50-3,00mm

Soustružnická VBD TCMT110208-MW PH5115 | Palbit | 1121974L7


   P, M; Vc(P)=110-350; Vc(M)=120-260; F=0,15-0,50mm/ot; Ap=0,50-3,00mm

Výměnná břitová destička | TCMT110208NN LT10 | Lamina


P,M,K,S,H,N; P; Vc=70-330; ap=0,30-2,10; fn=0,07-0,20mm/ot; M; Vc=70-270; ap=0,30-1,80;

Výměnná břitová destička | TCMT110208NN LT1000 | Lamina


P,M,K,S,H,N; P; Vc=70-330; ap=0,30-2,10; fn=0,07-0,20mm/ot; M; Vc=70-270; ap=0,30-1,80;

DIA výměnná břitová destička TCGW110208 ND050 | Nikko Tools