Torx s otvorem

MAXXPRO Torx T7 otvor

MAXXPRO Torx T8 otvor

MAXXPRO Torx T9 otvor

MAXXPRO Torx T10 otvor

MAXXPRO Torx T15 otvor

MAXXPRO Torx T20 otvor

MAXXPRO Torx T25 otvor

MAXXPRO Torx T27 otvor

MAXXPRO Torx T30 otvor

MAXXPRO Torx T40 otvor

MAXXPRO Torx T45 otvor