CC..09T304

 
Kód
Název
Dostupnost
bez DPH

Výměnná břitová destička


N; Vc(N)=200-2000; Ap=0,80-3,00; F(N)=0,08-0,25mm/ot;

Výměnná břitová destička


N; Vc(N)=150-1500; Ap=0,8-3,0; F(N)=0,08-0,25mm/ot;

Soustružnická VBD CCMT09T304-FM PH7910 | Palbit | 1121692G1


P, M, S; Vc(P)=125-245; Vc(M)=110-244; Vc(S)=33-172; F=0,06-0,23mm/ot; Ap=0,11-2,00mm

Výměnná břitová destička


Vc; P=180-420; ap=0,4-3,0; fn=0,05-0,3mm/ot

Výměnná břitová destička


Vc; M=90-250; S=15-75; ap=0,4-3,0; fn=0,05-0,3mm/ot

Výměnná břitová destička


Vc; P=180-420; ap=0,8-6,0; fn=0,1-0,3mm/ot

Výměnná břitová destička | CCMT09T304NN LT10 | Lamina


P,M,K,S,H,N; P; Vc=70-330; ap=0,30-3,00; fn=0,09-0,23mm/ot; M; Vc=70-270; ap=0,30-2,50;

Výměnná břitová destička


P; Vc(P)=150-320; Ap=0,80-2,50; F(P)=0,10-0,22mm/ot;

Výměnná břitová destička


M; Vc(M)=120-230; Ap=0,80-2,50; F(M)=0,07-0,20mm/ot;

DIA výměnná břitová destička


N; Vc=500-1500; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička


N; Vc=500-2000; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička


N; Vc=500-2500; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

Výměnná břitová destička | CCGT09T304ALU LT05 | Lamina


N; Vc=80-600; ap=0,30-4,50; fn=0,10-0,35mm/ot

Soustružnická VBD CCGT09T304-FS PH7910 | Palbit | 1121457G1


P, M, S; Vc(P)=125-245; Vc(M)=110-244; Vc(S)=33-172; F=0,08-0,25mm/ot; Ap=0,15-2,50mm

Soustružnická VBD CCGT09T304-FS PH7920 | Palbit | 1121457G4


P, M, S; Vc(P)=100-230; Vc(M)=100-235; Vc(S)=23-152; F=0,08-0,25mm/ot; Ap=0,15-2,50mm

Soustružnická VBD na neželez. materiály CCGT09T304-LN PH0910 | Palbit | 112188710

DIA výměnná břitová destička


N; Vc=500-2000; Ap=0,40-2,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička


N; Vc=500-1500; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička


N; Vc=500-2000; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička


N; Vc=500-2500; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička


N; Vc=500-2500; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot