DC..070204

 
Kód
Název
Dostupnost
bez DPH

Soustružnická VBD DCMT070204-MP PH5125 | Palbit | 1121681L8


   P, M; Vc(P)=100-295; Vc(M)=90-230; F=0,06-0,17mm/ot; Ap=0,19-2,25mm

Soustružnická VBD DCMT070204-MM PH7920 | Palbit | 1121680G4


   P, M, S; Vc(P)=100-230; Vc(M)=100-235; Vc(S)=23-152; F=0,06-0,17mm/ot; Ap=0,19-2,25mm

Výměnná břitová destička | DCMT070204NN LT1000 | Lamina


P,M,K,S,H,N; P; Vc=70-330; ap=0,30-2,10; fn=0,07-0,20mm/ot; M; Vc=70-270; ap=0,30-1,80;

Výměnná břitová destička DCGX070204-PMN JU6020 | Nikko Tools


   N; Vc(N)=150-1500; Ap=0,5-2,0; F(N)=0,07-0,20mm/ot;

Výměnná břitová destička DCMT070204-PFU JC9025 | Nikko Tools


   M; Vc=120-2400; Ap=0,20-1,40; Fn=0,05-0,17mm/ot

Výměnná břitová destička DCMT070204-PMU JP5025 | Nikko Tools


   P; Vc=60-180; M; Vc=60-120; K; Vc=80-170; Ap=0,50-2,50; Fn=0,06-0,20mm/ot

Výměnná břitová destička DCMT070204-PMU JC8025 | Nikko Tools


   P; Vc(P)=150-320; Ap=0,5-1,5; F(P)=0,08-0,18mm/ot;

Soustružnická VBD na neželez. materiály DCGT070204-LN PH0910 | Palbit | 112190110

Soustružnická VBD DCMT070204-FP PH5125 | Palbit | 1121678L8


   P, M; Vc(P)=100-295; Vc(M)=90-230; F=0,05-0,17mm/ot; Ap=0,08-1,50mm

Soustružnická VBD DCGT070204-FS PH7910 | Palbit | 1121872G1


   P, M, S; Vc(P)=125-245; Vc(M)=110-244; Vc(S)=33-172; F=0,08-0,25mm/ot; Ap=0,15-1,50mm

Soustružnická VBD DCGT070204-FS PH7920 | Palbit | 1121872G4


   P, M, S; Vc(P)=100-230; Vc(M)=100-235; Vc(S)=23-152; F=0,08-0,25mm/ot; Ap=0,15-1,50mm

Soustružnická VBD DCMT070204-MM PH5115 | Palbit | 1121680L7


   P, M; Vc(P)=110-350; Vc(M)=120-260; F=0,06-0,17mm/ot; Ap=0,19-2,25mm

Výměnná břitová destička DCMT070204-MP PHG125 | Palbit | 1121681R3


   P; Vc=100-240; ap=0,19-2,25; fn=0,06-0,17mm/ot

DIA výměnná břitová destička DCGT070204 ND100 | Nikko Tools


   N; Vc=500-2000; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička DCGT070204-LRG ND100 | Nikko Tools


   N; Vc=500-2000; Ap=0,40-2,00; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička DCGW070204 ND100 | Nikko Tools


   N; Vc=500-2000; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička DCGW070204 ND150 | Nikko Tools


   N; Vc=500-2500; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička DCGW070204-LRG ND100 | Nikko Tools


   N; Vc=500-2000; Ap=0,40-2,00; Fn=0,10-0,20mm/ot

Cermetová výměnná břitová destička DCMT070204-PMU JU4015 | Nikko Tools


   P; Vc=200-400; M; Vc=160-300; K; Vc=200-420; Ap=0,50-2,50; Fn=0,06-0,20mm/ot

Výměnná břitová destička DCMT070204-PFU JC8025 | Nikko Tools


   P; Vc(P)=150-320; Ap=0,50-1,50; F(P)=0,08-0,2mm/ot;