CC..120404

 
Kód
Název
Dostupnost
bez DPH

Výměnná břitová destička | CCMT120404NN LT1000 | Lamina


P,M,K,S,H,N; P; Vc=70-330; ap=0,30-3,00; fn=0,09-0,23mm/ot; M; Vc=70-270; ap=0,30-2,50;

Výměnná břitová destička CCGX120404-PMN JU6020 | Nikko Tools


   N; Vc(N)=150-1500; Ap=1,50-5,50; F(N)=0,10-0,30mm/ot;

Soustružnická VBD CCMT120404-MP PH5115 | Palbit | 1121719L7


   P, M; Vc(P)=110-350; Vc(M)=120-260; F=0,09-0,27mm/ot; Ap=0,30-3,60mm

Soustružnická VBD na neželez. materiály CCGT120404-LN PH0910 | Palbit | 112368110

DIA výměnná břitová destička CCGW120404-LRG ND100 | Nikko Tools


   N; Vc=500-2000; Ap=0,40-2,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička CCGT120404 ND100 | Nikko Tools


   N; Vc=500-2000; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

DIA výměnná břitová destička CCGT120404-LRG ND100 | Nikko Tools


   N; Vc=500-2000; Ap=0,40-2,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

Soustružnická VBD CCMT120404-FK PH5705 | Palbit | 1121663L5


   K; Vc(K)=120-360; F=0,07-0,27mm/ot; Ap=0,14-2,40mm

Soustružnická VBD CCMT120404-FM PH5125 | Palbit | 1121664L8


   P, M; Vc(P)=100-295; Vc(M)=90-230; F=0,07-0,27mm/ot; Ap=0,14-2,40mm

Výměnná břitová destička CCMT120404-MP PHG115 | Palbit | 1121719R2


   P; Vc=110-350; ap=0,30-3,60; fn=0,09-0,27mm/ot

Výměnná břitová destička CCMT120404-MP PHG125 | Palbit | 1121719R3


   P; Vc=110-240; ap=0,30-3,60; fn=0,09-0,27mm/ot

Soustružnická VBD CCMT120404-MW PH7325 | Palbit | 1121412Q3


M, S; Vc(M)=90-230; Vc(S)=20-135; F=0,15-0,40mm/ot; Ap=0,50-4,00mm

Soustružnická VBD CCMT120404-FP PH5115 | Palbit | 1121665L7


   P, M; Vc(P)=110-350; Vc(M)=120-260; F=0,07-0,27mm/ot; Ap=0,14-2,40mm

Soustružnická VBD CCMT120404-FP PH5125 | Palbit | 1121665L8


   P, M; Vc(P)=100-295; Vc(M)=90-230; F=0,07-0,27mm/ot; Ap=0,14-2,40mm

Soustružnická VBD CCMT120404-MK PH5705 | Palbit | 1121717L5


   K; Vc(K)=120-360; F=0,09-0,27mm/ot; Ap=0,30-3,60mm

Soustružnická VBD CCMT120404-MK PH5320 | Palbit | 1121717L6


   K; Vc(K)=110-330; F=0,09-0,27mm/ot; Ap=0,30-3,60mm

Soustružnická VBD CCMT120404-MM PH6325 | Palbit | 112171867


   P, M, S; Vc(P)=85-210; Vc(M)=85-212; Vc(S)=21-125; F=0,09-0,27mm/ot; Ap=0,30-3,60mm

Soustružnická VBD CCMT120404-MM PH5115 | Palbit | 1121718L7


   P, M; Vc(P)=110-350; Vc(M)=120-260; F=0,09-0,27mm/ot; Ap=0,30-3,60mm

Soustružnická VBD CCMT120404-FM PH6325 | Palbit | 112166467


   P, M, S; Vc(P)=85-210; Vc(M)=85-212; Vc(S)=21-125; F=0,07-0,27mm/ot; Ap=0,14-2,40mm

Soustružnická VBD CCMT120404-MP PH5125 | Palbit | 1121719L8


   P, M; Vc(P)=100-295; Vc(M)=90-230; F=0,09-0,27mm/ot; Ap=0,30-3,60mm

Soustružnická VBD CCMT120404-MW PH5320 | Palbit | 1121412L6


   K; Vc(K)=110-330; F=0,15-0,40mm/ot; Ap=0,50-4,00mm

Soustružnická VBD CCMT120404-MW PH5115 | Palbit | 1121412L7


   P, M; Vc(P)=110-350; Vc(M)=120-260; F=0,15-0,40mm/ot; Ap=0,50-4,00mm

DIA výměnná břitová destička CCGW120404 ND100 | Nikko Tools


   N; Vc=500-2000; Ap=0,40-1,60; Fn=0,10-0,20mm/ot

Výměnná břitová destička CCGX120404-PMN JU6010 | Nikko Tools

</