DN..150608

 
Kód
Název
Dostupnost
bez DPH

Výměnná břitová destička | DNMG150608NX LT1025 | Lamina


P,M,K; P; Vc=35-330; ap=0,50-5,00; fn=0,16-0,50mm/ot; M; Vc=60-270; ap=0,50-5,00;

Výměnná břitová destička | DNMG150608NN LT1000 | Lamina


P,M,K,S,H,N; P; Vc=70-330; ap=0,50-5,00; fn=0,18-0,50mm/ot; M; Vc=70-270; ap=0,50-5,00;

Výměnná břitová destička | DNUX150608R11 LT1000 | Lamina


P,M,K,S,H,N; P; Vc=70-330; ap=0,50-5,00; fn=0,16-0,50mm/ot; M; Vc=70-270; ap=0,50-5,00;

Výměnná břitová destička | DNMG150608NX LT1000 | Lamina


P,M,K,S,H,N; P; Vc=70-330; ap=0,50-5,00; fn=0,16-0,50mm/ot; M; Vc=70-270; ap=0,50-5,00;

Výměnná břitová destička | DNMG150608NN LT10 | Lamina


P,M,K,S,H,N; P; Vc=70-330; ap=0,50-5,00; fn=0,18-0,50mm/ot; M; Vc=70-270; ap=0,50-5,00;

Výměnná břitová destička | DNMA150608 LT1000 | Lamina


K,H; K; Vc=120-250; ap=0,5-6,0; fn=0,15-0,40mm/ot; H; Vc=30-100; ap=0,5-2,2; fn=0,

Výměnná břitová destička | DNUX150608R11 LT10 | Lamina


P,M,K,S,H,N; P; Vc=70-330; ap=0,50-5,00; fn=0,16-0,50mm/ot; M; Vc=70-270; ap=0,50-5,00;

Výměnná břitová destička | DNMG150608NX LT1005 | Lamina


P,K,H; P; Vc=70-430; ap=0,50-5,00; fn=0,16-0,50mm/ot; K; Vc=120-325; ap=0,50-5,00;

Výměnná břitová destička | DNMG150608NN LT1005 | Lamina


P,K,H; P; Vc=70-430; ap=0,50-5,00; fn=0,18-0,50mm/ot; K; Vc=120-325; ap=0,50-5,00;

Výměnná břitová destička DNGG150608-NMN JU6020 | Nikko Tools


   N; Vc(N)=150-1500; Ap=1,00-3,50; F(N)=0,15-0,40mm/ot;

Výměnná břitová destička DNMG150608-NMM JP9030 | Nikko Tools


M; Vc(M)=80-150; Ap=1,5-4,0; F(M)=0,22-0,40mm/ot;

Výměnná břitová destička DNMG150608-NRK JC7010 | Nikko Tools


   K; Vc(K)=150-360; Ap=2,00-5,00; F(K)=0,28-0,48mm/ot;

Výměnná břitová destička DNMG150608-NRP JC8025 | Nikko Tools


   P; Vc(P)=150-320; Ap=2,50-5,50; F(P)=0,25-0,45mm/ot;

Výměnná břitová destička DNMG150608-NSP JC8015 | Nikko Tools


   P; Vc(P)=180-350; Ap=0,5-2,0; F(P)=0,08-0,3mm/ot;

Výměnná břitová destička DNMG150608-NUP JC8015 | Nikko Tools


   P; Vc(P)=180-350; Ap=1,0-4,50; F(P)=0,15-0,35mm/ot;

Výměnná břitová destička DNMG150608-NUP JC8025 | Nikko Tools


   P; Vc(P)=150-320; Ap=1,0-4,50; F(P)=0,15-0,35mm/ot;

Výměnná břitová destička DNMG150608-NUP JC9025 | Nikko Tools


   P; Vc(P)=180-350; Ap=1,0-4,50; F(P)=0,15-0,35mm/ot;

Výměnná břitová destička DNMG150608-NMP JC8025 | Nikko Tools


   P; Vc(P)=150-320; Ap=1,50-4,00; F(P)=0,18-0,33mm/ot;

Výměnná břitová destička DNMG150608R-NMU JC8025 | Nikko Tools


   P,M; Vc(P)=150-320; Ap=1,0-4,5; F(P)=0,20-0,40mm/ot;

Výměnná břitová destička DNMA150608 JC7010 | Nikko Tools


   K; Vc(K)=150-360; Ap=2,00-6,00; F(K)=0,28-0,50mm/ot;

DIA výměnná břitová destička DNGA150608 ND100 | Nikko Tools


N; Vc=500-2000; Ap=0,40-1,60; Fn=0,15-0,25mm/ot